POLITYKA PRYWATNOŚCI

POLITYKA PRYWATNOŚCI

ogólne zasady przetwarzania danych osobowych i ochrony prywatności w M-Estetica Monika Nowak Bartyzel

Niniejszą ogólna klauzula informacyjna skierowana jest do wszystkich osób fizycznych, co do
których nie została zaadresowana klauzula szczegółowa. W związku z powyższym wskazuje się, iż adresatami niniejszego
dokumentu w pierwszej kolejności są:

Informacje wstępne 

Administrator danych osobowych
1.     Administratorem danych osobowych jest M-Estetica z siedzibą w Warszawie przy KEN 21 lok U7 NIP:9541031519 (dalej także jako: M-Estetica lub Administrator).

2.     Administrator kieruje niniejszą informację do osób fizycznych w związku z koniecznością realizacji obowiązków określonych w art. 13 ust. 1 i 2 oraz w art. 14 ust. 1 i 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej jako: RODO).

3.    Administrator zidentyfikował szczegółowe kategorie podmiotów danych i jeżeli jest to zasadne, to kieruje do nich odrębne komunikaty zawierające informacje o przetwarzaniu danych osobowych. Przykładem takiego działania są klauzule informacyjne kierowane do pacjentów M-Estetica, kandydatów do pracy, osób biorących udział w wydarzeniach marketingowych organizowanych przez M-Estetica, czy też osób objętych monitoringiem wizyjnym stosowanym przez M-Estetica.

4.     Administrator z należytą starannością dobrał i zastosował środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych. Dane osobowe są zabezpieczone przed ich udostepnieniem osobom nieupoważnionym, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa.

Sposoby kontaktu z  przedstawicielem Administratora w celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji o przetwarzaniu danych osobowych

1.    Administrator powołał inspektora ochrony danych osobowych, z którym można kontaktować się poprzez adres e-mail:iod@m-estetica.pl

2.    W przypadku braku pewności odnośnie treści zadanego pytania można je kierować także na adres: biuro@m-estetica.pl

Podstawy upoważniające M-Estetica do przetwarzania danych osobowych

I.    dane osobowe przetwarzane są zgodnie z przepisami prawa, na podstawie określonych podstaw i we wskazanych celach:

 1. realizacja usługi newsletter, która obejmuje przesyłanie informacji handlowych – podstawa przetwarzania –zgoda osoby fizycznej oraz prawnie uzasadniony interes Administratora, za który należy uznać marketing usług własnych (tj. art. 6 ust. 1 lit. a i f RODO w zw. z art. 10 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną),
 2. udzielenia odpowiedzi na pytania zadane przede wszystkim za pośrednictwem formularza „Kontakt” – podstawa przetwarzania – zgoda osoby fizycznej  oraz prawnie uzasadniony interes Administratora, za który należy uznać marketing usług własnych i/lub działanie podjęte przez Administratora na żądanie osoby fizycznej przed zawarciem ewentualnej umowy (tj. art. 6 ust. 1 lit. a i f RODO w zw. z art. 10 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną i/lub art. 6 ust.1 lit. b RODO),
 3. realizacja innych form marketingu usług własnych, a w tym także prowadzenie stron internetowych oraz kont w serwisach społecznościowych  oraz organizacja promocji i innego rodzaju wydarzeń M-Estetica – podstawa przetwarzania –zgoda osoby fizycznej  i/lub niezbędność przetwarzania danych osobowych do realizacji umowy oraz realizacja prawnie uzasadnionego interesu Administratora, za który należy uznać marketing usług własnych (tj. art. 6 ust. 1 lit. a i/lub b oraz f RODO) – w przypadku przeprowadzenia wydarzeń i działań, dla potrzeb realizacji których niezbędne jest dokonanie istotnych zmian zasad przetwarzania danych osobowych, Administrator skieruje do podmiotu odrębną informację,
 4. realizacja umowy z klientem, dostawcą, czy też innego rodzaju kontrahentem będącym osobą fizyczną, co dotyczy także realizacji czynności przetwarzania przed zawarciem takiej umowy – podstawa przetwarzania – niezbędność przetwarzania danych osobowych dla realizacji umowy (tj. art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
 5. realizacja umowy w związku z Twoim zgłoszeniem do wzięcia udziału w szkoleniu, czy też w innym wydarzeniu korporacyjnym i uczestnictwem w tak opisanym wydarzeniu – podstawa przetwarzania – niezbędność przetwarzania  danych osobowych dla realizacji umowy (tj. art. 6 ust. 1 lit. b RODO) – w przypadku przeprowadzenia wydarzeń i działań, dla potrzeb realizacji których niezbędne jest dokonanie istotnych zmian zasad przetwarzania danych osobowych, Administrator skieruje do Ciebie odrębną informację,
 6. wypełnienia wszelkich obowiązków prawnych ciążących na Administratorze danych, tj. np. obowiązków rachunkowych i podatkowych, obowiązków związanych z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, czy też obowiązków nakazujących zachowanie tajemnicy zawodowej – podstawa przetwarzania – niezbędność przetwarzania  danych osobowych dla celów wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (tj. art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
 7. realizacja zawartych umów, tj. przetwarzanie danych osobowych pracowników, czy też reprezentantów realizujących działania na rzecz klientów, dostawców i innych kontrahentów, które mogą pojawić się w trakcie wykonania ww. umów – podstawa przetwarzania – prawnie uzasadniony interes Administratora, za który należy uznać realizację działalności statutowej Administratora (tj. art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
 8. pozyskanie i dalsze przetwarzanie danych jawnych lub widniejących w ogólnodostępnych bazach podmiotów, tj. np. bazy podmiotów prowadzących działalność gospodarczą – podstawa przetwarzania – prawnie uzasadniony interes Administratora, za który należy uznać realizację działalności statutowej Administratora (tj. art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
 9. wyszukanie potencjalnych kontrahentów, tj. przetwarzanie danych osobowych w celu należytego wykonania umów z klientami poprzez poszukiwanie ww. potencjalnych kontrahentów dla klientów Administratora – podstawa przetwarzania – prawnie uzasadniony interes Administratora, za który należy uznać realizację działalności statutowej Administratora (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
 10. ochrony interesów i mienia Administratora oraz ochrona roszczeń własnych, jak i obrona przed ewentualnymi roszczeniami – podstawa przetwarzania – prawnie uzasadniony interes Administratora, za który należy uznać realizację działalności statutowej Administratora (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
 11. promowanie oferty własnej, jak i oferty partnerów gospodarczych – podstawa przetwarzania – prawnie uzasadniony interes Administratora, za który należy uznać realizację działalności statutowej Administratora (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
 12. ew. profilowanie w celu dopasowania przesyłanych informacji do potrzeb klienta – podstawa przetwarzania – prawnie uzasadniony interes Administratora, za który należy uznać realizację działalności statutowej Administratora (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

II.      Wyżej opisane sytuacje mogą być dookreślone szczegółowymi informacjami o przetwarzaniu danych osobowych, które Administrator skieruje odrębnie do podmiotu. Taka sytuacja ma miejsce przede wszystkim podczas realizowania procesów rekrutacyjnych, czy też podczas świadczenia określonych usług drogą elektroniczną.

Źródła pochodzenia danych osobowych, które przetwarza Administrator

Administrator  wskazuje, że jeżeli dane osobowe nie trafiły do nas bezpośrednio od podmiotu danych, to źródłem  ich pozyskania może być przede wszystkim:

 1. klient/ kontrahent Administratora  (tj. przede wszystkim pracodawca, czy też zleceniodawca tzw. Osób  kontaktowych, jak i reprezentantów wymienionych w umowach),
 2. źródło informacji ogólnodostępnych (tj. przede wszystkim strony internetowe , ogólnodostępne bazy rejestrowe  podmiotów gospodarczych),
 3. inny administrator danych osobowych (tj. np. dostawcy platform mediów społecznościowych).

Zakres danych osobowych jest przetwarzany przez M-Estetica

 1. W trakcie realizacji czynności przetwarzania Administrator stosuje zasadę minimalizacji danych. Jeżeli katalog danych nie jest określony wprost przepisami prawa lub gdy nie otrzymujemy go osobiście od pomiotu danych, to Administrator ogranicza taki katalog do niezbędnych danych.
 2. M-Estetica wskazuje, iż podmioty danych są zobowiązane do wskazywania danych pełnych, aktualnych i prawdziwych.
 3. Realizacja celów przetwarzania, które zostały opisane powyżej, w zdecydowanej większości przypadków, nie wymaga przetwarzania szczególnych kategorii danych osobowych, tj. także danych dotyczących stanu zdrowia. W związku z powyższym osoby decydujące się na przekazanie danych osobowych Administratorowi, powinny nie realizować takiego przekazania w nadmiernym katalogu.
 4. Jeżeli M-Estetica przetwarza dane osobowe osób fizycznych pozyskane z innego źródła, to zakres
 5. przetwarzanych danych z reguły ogranicza się do: imienia i nazwiska, podstawowych danych
 6. kontaktowych i adresowych oraz wskazań dotyczących przynależności służbowej, czy też rodzaju
 7. wykonywanej działalności gospodarczej. M-Estetica może także przetwarzać dane takie jak adres IP,
 8. preferencje dotyczące przeglądania stron internetowych, czy też inne dane osobowe generowane
 9. przez użytkowników platform mediów społecznościowych.

Odbiorcy danych osobowych przetwarzanych przez M-Estetica 

 1. Przetwarzane przez Administratora dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, a w tym właściwym organom państwowym.
 2. Ponadto przetwarzane przez Administratora dane osobowe, w zależności od celu przetwarzania, mogą być udostępniane:
  • podmiotom przetwarzającym, takim jak: zewnętrzny podmiot świadczący obsługę księgową, zewnętrzne podmioty realizując obsługę informatyczną Administratora, a w tym także hosting skrzynek mailowych, zewnętrzne podmioty doradcze i audytorskie, kurierzy, agencje marketingowe oraz ewentualne podmioty, które w inny sposób współpracują z M-Estetica
  • odbiorcom będącym odrębnymi administratorami danych osobowych, takim jak: podmiot świadczący usługi pocztowe, kancelarie prawne, dostawcy platform mediów społecznościowych inne podmioty powiązane z M-Estetica  oraz pozostali kontrahenci M-Estetica
 3. Administrator wskazuje, iż dane osobowe mogą być transferowane poza EOG, tj. do państw trzecich tylko w przypadku przetwarzania danych osobowych w platformach mediów społecznościowych. Podmiot danych akceptuje taki transfer korzystając z mediów społecznościowych, jak i akceptując wewnętrzne regulaminy dotyczące świadczenia usług.
 4. Szczegóły dotyczące zabezpieczenia takiego transferu są dostępne w regulaminach dostawców platform mediów społecznościowych. W przypadku świadczenia usługi newsletter dane osobowe mogą być transferowane do państwa trzeciego, tj. USA. Zaangażowany podwykonawca zapewnia odpowiedni standard ochrony przetwarzania danych osobowych poprzez udział w programie i zapewnienie certyfikatu Privacy Shield/Tarcza prywatności (dot. dostawcy usługi IT stosowanej przy realizacji usługi newsletter).

Okres przechowywania i przetwarzania danych osobowych przez  M-Estetica

1. Zasadniczym kryterium, które wyznacza okres przechowania danych osobowych jest czas niezbędny do zrealizowania celu przetwarzania.

2. Jeśli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, to taką zgodę można wycofać w każdym momencie. Administrator wskazuje jednak, że w przypadku takiego działania mogą istnieć inne przesłanki uzasadniające dalsze przetwarzanie danych osobowych.

3. Gdy przetwarzanie odbywa się ze względu na konieczność wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, czy też w związku z realizacją umowy lub dla potrzeb realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora, to okresy i kryteria decydujące o czasie przechowania mogą być podyktowane m.in.:

 1. okresem realizacji danego stosunku umownego,
 2. obowiązkiem przechowania dowodów księgowych – 5 lat od początku roku następującego
 3. po roku obrotowym, w którym dana transakcja została ostatecznie zakończona, czy teżrozliczona,
 4. potrzebą zabezpieczenia lub późniejszego dochodzenia roszczeń – podstawowy termin 6 lat od dnia, w którym roszczenie stało się wymagalne.

Prawa przysługujące  osobom fizycznym w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych przez Administratora

1. W zależności od realizowanej czynności przetwarzania katalog praw, który może przysługiwać osobom fizycznym określa poniższe zestawienie:

 1. prawo dostępu do danych,
 2. prawo do sprostowania danych,
 3. prawo do usunięcia danych,
 4. prawo do ograniczenia przetwarzania,
 5. prawo do przenoszenia danych,
 6. prawo do sprzeciwu.

2. Administrator wskazuje, że preferowaną formą kontaktu podczas realizowania ww. katalogu praw jest skrzynka mailowa: może być realizowane poprzez wysłanie stosownego żądania na adres email: iod@m-Estetica.pl.

3. Administrator wskazuje także, iż podmiotom danych przysługuje prawo do wniesienia skargi do
organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Konieczność podania danych osobowych Administratorowi
Jeżeli obowiązek podania danych osobowych nie wynika wprost z postanowień umownych, czy też z przepisu prawa, to podanie danych osobowych jest działaniem dobrowolnym, lecz niezbędnym do realizacji współpracy z M-Estetica, skorzystania z usług M-Estetica, czy też nawiązania kontaktu z M-Estetica.

Niniejszy dokument przedstawia zbiorczo większość informacji dotyczących przetwarzania danych osobowych. Szczegółowe informacje dotyczące konkretnych czynności przetwarzania można uzyskać kontaktując się z inspektorem ochrony danych osobowych przy użyciu adres e-mail: iod@M-Esteticak.pl.

Informacja o plikach Cookies
1. Dla poprawnego działania swojej strony internetowej Administrator stosuje pliki Cookies, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb.
Szczegółowe zasady korzystania z plikow cookies opisane są w POLITYCE COOKIES dostępnych na stronie Administratora www.m-estetica.pl
 

O M-ESTETICA

Z dumą oferujemy długoterminowe rozwiązania dla wszystkich twoich potrzeb estetycznych i kosmetycznych.
Używamy tylko najnowszych technologii, która przynoszą widoczne i długotrwale efekty przy zachowaniu najwyższych standardów bezpieczeństwa.

Zapewniamy bezpieczne i skuteczne procedury i techniki kosmetyczne i estetyczne poprawiające wygląd kobiet i mężczyzn. Nasi klienci nabierają poczucia pewności siebie, wyglądając i czując się młodziej i piękniej… W czasie każdej konsultacji opracowujemy indywidualny plan leczenia, aby osiągnąć cel każdej osoby odpowiadający jej oczekiwaniom i stylowi życia. Miła atmosfera, nasze wieloletnie doświadczenie w kosmetologii, medycynie estetycznej połączone ze znajomością psychologii sprawia, że nasi pacjenci obdarzają nas zaufaniem, czują się swobodnie i pewnie.

REZERWACJE ONLINE

Nie lubisz tracić czasu na formalności ?
Wcale nie musisz. Teraz możesz zarezerwować swój zabieg online w dogodnym dla Ciebie momencie , bez dzwonienia, bez wychodzenia z domu.
Co zyskujesz rezerwując online?
- oszczędność czasu
- masz możliwość zapoznania się z pełna ofertą M-Estetica
- możesz sprawdzić opinie o wykonywanych przez nas zabiegach
- decydujesz, którego specjalistę wybierzesz
- zapewniasz sobie zabieg w godzinach, które odpowiadają Tobie najbardziej
Proste, prawda?
Pozostało już tylko kliknąć

NEWSLETTER